Menu Zavřeno

Provoz školy od 12.4. 2021

Hlavní stránka

Tento materiál vychází z metodického pokynu MŠMT z 6.4.2021 a je určený pro zákonné zástupce žáků.

Ve škole se budou prezenčně vzdělávat žáci 1. stupně rotačně s výměnou vždy po týdnu.

V týdnu od 12.4. a další liché týdny: 1.A,1.C.2.A,2.B,2.C,3.A,3.B, 4.B

               od 19.4.a další sudé týdny: 1.B, 3.C,4.A,,4.C,5.A,5.B,5.C,5.D

Žáci 6.-9. tříd budou vzděláváni distančním způsobem:

V době, kdy jsou žáci na distanční výuce, jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole ( vždy pouze 1 žák a 1 pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

 • Cesta do školy a ze školy

Obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními .

 • Příchod ke škole a pohyb před školou

Škola zabezpečí minimální shromažďování žáků před školou – žáci budou používat pouze hlavní vchod z ulice Kasalova 454 ( A)a boční vchod do Kasalovy 454 ze zahrady(B)

– viz tabulka:

Čas Vchod A Vchod B
7,20 1.A                   3.C 4.B                           4.A
7,30 1.C                   1.B 2.C                           4.C
7,40 2.A                   5.A 2.B                           5.B
7,50 3.A                   5.C 3.B                           5.D

 

Vstup do budovy

Je umožněn žákům a jejich doprovodu, pokud se chtějí zákonní zástupci účastnit testování. Roušky ( pouze schválené MZd) mají žáci stále nasazené, dospělé osoby mají povinnost nošení respirátoru.

Testování

Testování žáků bude probíhat v učebnách A10 a A11 v přízemí školy každé pondělí a čtvrtek. Prostor bude neustále větrán a dezinfikován. Podrobnosti k testování jsou v další příloze. Účast zákonných zástupců na testování končí po přechodu žáků z testovací místnosti do šaten. Můžete se podívat na instruktážní video: https://youtu.be/ZR-CyTkXhHQ

průběh testování
pro rodiče

Pohyb žáků po škole

Každý žák má dvě roušky a sáček na uložení. Škola určí žákům prostory, ve kterých se mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované porušování je důvodem nevpuštění žáka do školy (po předchozím upozornění zákonných zástupců).

 • V budově školy

Žáci i pedagogové dodržují ve společných prostorách školy obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními – rouška a odstup 2 m. Při příznivém počasí se skupiny budou střídat na vyučování venku podle rozpisu.

 • Ve třídě

Neprodleně po příchodu musí žáci i pedagogové použít dezinfekci na ruce. Použití roušky je povinné po celou dobu pobytu ve škole a sundávají ji pouze při jídle, nebo pití. Pedagogové mohou použít ochranné štíty, je- li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele a pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Žáci si po vyučovacím bloku umyjí ruce ve třídě. Ve třídě se větrá minimálně 1x v hodině a po dobu přestávek.

Rozvrh vyučování – prezenčně se budou žáci vzdělávat podle rozvrhu tříd. I nadále je zakázán v HV zpěv a v TV sportovní aktivity. Budou nahrazovány v co nejvyšší míře pobytem dětí ve venkovním prostoru.

Evidence docházky

Prezenční výuka je povinná, vyučující eviduje docházku dětí jako v běžném provozu.

 • Při podezření na možné příznaky COVID-19

 

Škola disponuje bezkontaktními teploměry a při podezření na zvýšenou teplotu, nebo příznaky infekce dýchacích cest ihned žáka separuje do speciální místnosti a informuje rodiče. Při potvrzení pozitivního testu u žáka ihned informuje KHS Středočeského kraje.

 • Školní stravování
  1. Školní jídelna MŠ Zeleneč bude poskytovat obědy žákům ZŠ. Žáci se budou stravovat pouze v jídelně Kasalova 454- jídlo se nebude převážet.  Jednotlivé třídy budou mít přidělen čas v jídelně tak, aby se nepotkávaly:
  2. 1.A 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 4.B
   Pondělí 11,30 11,40 12,35 12,35 11,40 12,45 12,55 12,55
   Úterý 11,30 11,40 11,50 12,35 12,45 12,55 11,50 13,30
   Středa 12,30 12,40 12,50 11,50 11,40 12,00 13,30 12,50
   Čtvrtek 11,30 11,40 11,50 11,50 12,35 12,45 12,00 12,50
   pátek 11,30 11,40 11,50 11,50 11,40 12,35 12,45 12,00
 • Ranní družina bude provozována v obvyklých časech, ve dnech pondělí a čtvrtek žáci musí být nejdříve testováni, proto budou přicházet všichni do školy v určených časech
 • ( viz tabulka).
 • Odpolední družina bude probíhat do 15 hodin v kmenových třídách tak, aby se žáci nepotkávali. Od 15 hodin budou v provozu podle počtu žáků oddělení s maximálně 20 žáky jednoho ročníku.
 • Hodnocení – bude probíhat stejně jako při běžné prezenční výuky.
 • Zájmové vzdělávání –prezenční individuální výuka ZUŠ Čelákovice bude probíhat, podrobnosti u jednotlivých učitelů.
 • Odpovědi na často kladené otázky:
 • 1.  Budeme testovat KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK testy LEPU MEDICAL. Návod k požití je v příloze.návod k použití testu
 • Zároveň se můžete podívat na video 
 • 2. V týdny výuky, kdy bude probíhat distanční výuka bude probíhat online stejně jako nyní, pouze pokud byly hodiny např. anglického jazyka posunuty, pak se vrátí pravděpodobně do doby klasického rozvrhu ( učitelé budou v tu dobu učit prezenčně). Konkrétní informace dostanete od třídních učitelů.
 • 3. Izolační místnost pro děti s pozitivním testem bude v A12 – děti budou odcházet speciálním vchodem k A12 – ze zahrady, vchod bude označen : IZOLACE.
 • 4. Izolační místnost pro děti, které během dne projeví příznaky nakažlivé nemoci bude ve Školní 3 – místnost AP, ve Mstětické školní knihovna( východ přímo). Z těchto místností budou rodiče své děti odebírat. Pedagog, který izolaci nařídí, zabezpečí dohled nad žáky.. Pokud žák nestihne čas testování své třídy, vyčká do 8 hodin a bude se testovat s náhradním dozorem.
 • 5. Kdo se nemusí testovat: žáci, kteří prodělali COVID 19 v uplynulých 90 dnech – přinesou potvrzení o pozitivním testu s datem.
 • 6. Můžeme si přinést test ze slin? Ano, ale pouze test, který je registrován MV viz příloha:Seznam-antigenních-testů-pro-které-vydalo-ministerstvo-výjimku-podle-§-4-odst.-8-nařízení-vlády-č.-56_2015-Sb.-aktual

 

 

 

Posted in Aktuality

Mohlo by vás zajímat