Menu Zavřeno

2020/21 – Školní parlament: stanovy, kompetence, pravidla chování, cíle

školní parlament

Školní parlament (ŠP) pracuje na naší škole ve spolupráci s vedením školy. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy.

Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají se svými koordinátory na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky od svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Náplní práce školního parlamentu jsou i další akce, které pořádají pro své spolužáky, učitele a přátele školy.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům. Je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami. Zároveň se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana.

 Stanovy ŠP

 1. Na začátku školního roku jsou zvoleni svými spolužáky dva zástupci do ŠP.
 2. Svoji funkci zastávají po dobu jednoho školního roku.
 3. V případě nutnosti může být zástupce třídy nadpoloviční většinou svých spolužáků odvolán a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 4. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit.
 5. Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 6. Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
 7. ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 8. Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí na řešení problémů školy.
 9. Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky i školních webových stránek.
 10. Členové ŠP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svých jednáním dobré jméno ŠP.

Kompetence ŠP

Parlament může:

– vznášet dotazy týkající se školních záležitostí

– podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení

– vyjadřovat se k chodu školy

– se podílet na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči

– pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti

Pravidla chování ve ŠP:

 1. Jsme součástí jednoho týmu.
 2. Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 3. Respektujeme názory všech.
 4. Snažíme se řešit školní problémy.
 5. Snažíme se o přátelskou atmosféru ve škole.
 6. Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.
 7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace.
 8. Připravujeme pro svoje spolužáky zajímavé akce.

 

CÍLE ŠP:

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu.
 2. Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
 3. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 4. Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.
 5. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků, spolupodílet se na akcích školy.
 6. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
 7. Podporovat přátelské vztahy mezi žáky, mezi třídami, vzájemnou pomoc a respekt.
 8. Vést žáky k zodpovědnosti.
 9. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.
Posted in Školní parlament