Menu Zavřeno

Jak na střední školu

Pro uchazeče o studium na střední škole

Žáci naší školy obdrželi veškeré informace emailem přímo od zástupkyně ředitele pro II. stupeň.

Obecně platí termín odevzdání podkladů pro vystavení přihlášek do ředitelny školy do 1.2.2022. Podklady obsahují: na papíře napsané dvě adresy střední školy a obory, na které se žák ( žákyně) hlásí. Přihláška bude poté vytištěna ze systému dvakrát jako stejnopis, podepsána a orazítkována. Zároveň s přihláškami dostane žák ( žákyně) evidovaný zápisový lístek, který uplatní po vykonání zkoušek. Převzetí zápisového lístku stvrdí žák/zákonný zástupce podpisem předávacího formuláře.

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně 2 přihlášky ( na každé přihlášce se uvádí obě vybrané školy a obory ve stejném pořadí). Přihlášku podává zákonný zástupce žáka

 Přihlášky na střední školy do 1. 3. 2022 (již musí být odevzdány na danou střední školu)

Doporučujeme sledovat webové stránky příslušných středních škol a pročíst kritéria přijímacího řízení.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

  • termín: 12. dubna 2022 (4leté obory)
  • termín: 13. dubna 2022 (4leté obory)
  • termín: 19. dubna 2022 (6leté, 8leté obory)
  • termín: 20. dubna 2022 (6leté, 8leté obory)

POZVÁNKA
pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 14 dní před termínem konání. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

ROZHODNUTÍ
Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna. Podle výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

ODVOLÁNÍ
pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Doporučuji reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přjímacího řízení. O rozhodnutí odvolacího řízení rozhoduje krajský úřad do 30 dnů.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
ZL slouží k potvrzení úmyslu stát se studentem příslušného oboru vzdělávání – odevzdá se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Základní informace

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Základní principy jednotné zkoušky

    • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. • V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů. Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona). • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy do 31. ledna 2020. Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a jednotné testy z roku 2017, které naleznete v záložcehttps://www.cermat.cz/index.php
      Testová zadání k procvičení. • Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání. • V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. • Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.       o Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.       o Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

 

 

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání – ve formátu PDF

Školský zákon č. 561/2004 Sb. – ve formátu PDF

Metodické doporučení ministra školství k přijímacímu řízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – ve formátu PDF