Volitelné předměty pro školní rok 2016/2017

Volitelné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Cvičení z matematiky  2 2
Literární seminář  2  2
Seminář z EVVO  2  2
Mediální výchova  2  2
Příprava pro život  2  2
Informatika  2
Francouzština- druhý cizí jazyk 2 2 2
Německý jazyk- druhý cizí jazyk 2 2 2

V každém ročníku mohou vzniknout nejvýše 4 skupiny (jsme omezeni provozními podmínkami). Žáci si budou moci vybrat vždy pouze jeden volitelný předmět a v 7.třídě druhý cizí jazyk. V případě, že PVP byl již obsazen žáky, kteří se na něj přihlásili dříve, bude žák zařazen do PVP náhradního ( viz přihláška). Přihlášky na jednotlivé předměty přijímají učitelé jednotlivých předmětů :

Cvičení z matematiky ……………….Mgr. Sobotová

Literární seminář……………………….Mgr. Beňová

Seminář z EVVO pro 6. třídy……… .Mgr. Myrdaczová

Seminář z EVVO pro 7. třídy……… Mgr. Schmidtová

Mediální výchova …………………… Mgr.Jurzykowská ( Mgr. Malá)

Příprava pro život pro 6. třídy……… Mgr. Malá

Příprava pro život pro 7. třídy………. Mgr. Listopadová

Informatika………………………………Mgr. Kocián

Francouzština ……………………….. Mgr. Jurzykowská ( Mgr. Schmidtová)

Německý jazyk………………………   Mgr. Havelková

Charakteristika PVP

CVIČENÍ Z MATEMATIKY

Vyučovací předmět Cvičení z matematiky je volitelným předmětem v 8. a 9. ročníku. Opakuje, rozšiřuje a prohlubuje obsah vědomostí, znalostí a dovedností získaných v hodinách matematiky. V 8. ročníku se zaměřuje na učivo probrané v 6. a 7. ročníku, v 9. ročníku na učivo z 8. a 9. ročníku. Žáci si zopakují všechny kapitoly učiva základní školy, procvičí si nejen typové úlohy, ale budou řešit i úlohy méně typické, úlohy z přijímacích řízení středních škol.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z EVVO

V 6. ročníku je výuka zaměřena  na přírodovědné a didaktické hry ve třídě i v terénu. Děti se zapojí do různých vědomostních soutěží a do projektu Recyklohraní. Cílem je vzbudit jejich zájem o přírodovědné předměty a zároveň je seznámit se základními principy ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje.

V 7. ročníku je výuka už zaměřena na „vědeckou“ práci. Děti si zdokonalí nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti z hlediska pozorování a zkoumání přírody. Obsahem předmětu budou práce s mikroskopem, základy pěstování zahradních i pokojových rostlin, základy akvaristiky, vycházky do terénu spojené s pozorováním a určováním rostlin a živočichů, tvorba elektronických herbářů a sbírek dalších přírodnin. Děti si zároveň prohloubí znalosti a vědomosti o ochraně přírody a trvale udržitelném rozvoji.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Předmět mediální výchova rozšiřuje jazykové, komunikační, vyjadřovací a tvůrčí dovednosti nejen v předmětu český jazyk, ale i v cizích jazycích, naukových předmětech a informatice. Náplň předmětu:

1. Práce s různými druhy textů (umělecké, odborné, mediální), rozlišení seriózních a bulvárních informací v tisku, vyplňování tiskopisů, používání zkratek.

2. Vyhledávání a zpracování informací z různých zdrojů (naučit se vyhledat věrohodné zdroje, dokázat je správně citovat, sestavit rejstřík použité literatury).

3. Využívat těchto informačních zdrojů při dalším studiu (vyhledávat klíčová slova, sestavit správně výpisek, výtah, výklad a komentář, naučit se sestavit odborný referát).

4. Praktické činnosti (vedení rozhovoru, interview, sestavení jednoduché ankety, tvorba krátkých článků pro školní časopis, zprávy pro školní webové stránky).

5. Naučit se dovednostem pro překládání cizích textů (práce s různými typy slovníků, internetové zdroje, zásady ověřování správného překladu – práce s paralelními texty).

6. Sestavování e-mailové zprávy, SMS, vhodné postupy vedení telefonního rozhovoru.

7. Prezentace (obsahová stránka, vnitřní členění, praktické použití).

8. Zajímavá setkání s lidmi pracujícími v médiích

.

PŘÍPRAVA PRO ŽIVOT – 6. ROČNÍK

Předmět rozvíjí praktické dovednosti žáků. Učivo je rozděleno na čtyři témata.

Péče o domácnost – vybavení domácností, příprava jednoduchých pokrmů, výběr vhodných surovin, dodržování základních hygienických a bezpečnostních pravidel, provoz a úklid domácnosti

Finanční gramotnost – finance, provoz a údržba domácnosti, hotovostní a bezhotovostní platební styk, rozpočet domácnosti

Péče o dítě – péče o novorozence a o dítě do věku 6 let

Komunikace a rodina – rodina a její úloha v chodu domácnosti, rozdělení povinností

PŘÍPRAVA PRO ŽIVOT – 7. ROČ.

Předmět rozvíjí praktické dovednosti žáků. Učivo je rozděleno na čtyři témata.

Péče o domácnost – drobná domácí údržba, poskytnutí první pomoci při úrazu, úpravy stolu a stolování, společenské chování u stolu, příprava teplých pokrmů, dodržování základních hygienických a bezpečnostních pravidel,                                                                                       Finanční gramotnost – rozpočet domácnosti, finanční plány, úvěry, půjčky

Péče o dítě – péče o dítě starší 6 let

Komunikace a rodina – spolupráce v rodině, osobní zájmy, sebehodnocení, zdravotní stav, druhy povolání a pracovišť, pracovní prostředky a pomůcky

INFORMATIKA

 1. a 7. třída

1.Historie a současnost a budoucnost počítačů. Bezpečnost na internetu a bezpečné používání PC.

2.Internetová stopa, sociální sítě, kyberšikana, kybergrooming, sexting, Závislost na internetu, sociální inženýrství, autorská práva,

3.Hesla a platby na internetu, zabezpečení počítače

4.Psaní všemi deseti, seznámí s online a PC výukovými programy,základy algoritmizace a jednoduchého programování pomocí online výukových programů.

V průběhu školního roku se žáci zúčastní soutěží rozvíjející logiku a informační dovednosti (iBobr, miniSčítání)

 1. a 9. třída

1.Základy HTML:

seznamuje se se základní strukturou, syntaxí a významem HTML

pracuje v programovacím prostředí online nebo v počítači

základní funkce jazyka HTML a stylizace CSS

publikuje jednoduché webové stránky a stylizuje jejich vzhled

 1. Excel

používá základní práci v tabulkovém programu (formátování, výpočty, funkce, grafy)

pracuje s buňkami, listem, sešitem

používá formát čísla

používá motivy, styly a šablony tabulky

aplikuje vzorce a orientuje se v pravidlech syntaxe

vytváří grafy

 

3.Programování a algoritmizace jednoduchých her

seznamuje se se základními algoritmickými postupy v prostředí dětského programovacího jazyka

seznámí se s funkcemi a možnostmi jednoduchého programu pro tvorbu her

nastaví možnosti rozhodování

vytváří grafické prostředí hry

hru exportuje

 

4.Mapování za pomoci GPS a zpracování dat pro online mapy

seznámí se a nastaví funkce GPS a mapovacího programu

sbírá data z terénu

data exportuje z přenosného zařízení do počítače a pracuje s nimi v online prostředí

vytváří jednoduché mapy a prostorové analýzy

 

5.Propojení počítače a elektroniky

seznámí se s možnostmi propojení elektrických stavebnic, součástek a zobrazovací techniky s počítačem, tabletem nebo telefonem

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ

 1. a 7. třída

LS navazuje na předchozí výuku literární výchovy a doplňuje souběžně probíhající výuku literární výchovy. Jeho cílem je nejen rozšíření a prohloubení systému vědomostí,  ale především schopností  a dovedností žáků při práci s literárním textem.

V 6.třídě začneme nejstarší psanou literaturou a seminář ukončíme literaturou Národního obrození.

V 7.třídě navážeme literaturou konce 19.století a seminář ukončíme literaturou z období 2. světové války. Semináře na sebe volně navazují, avšak v případě zájmu může žák začít navštěvovat seminář i v 7.třídě.

Cílem semináře je seznámit žáky s literární historií, s literární teorií, s významem a smyslem literárního díla.

Do semináře jsou zařazeny literární dílny, jazykové hry, dramatizace, recitace, exkurze, analýza literárního textu, možná tvorba vlastních literárních textů a vedení vlastního kulturního deníku.

liga proti rakovině

11. května se naše škola zapojila do akce DEN PROTI RAKOVINĚ. Žáci 9. třídy prodávali kytičky ve škole i na některých místech obce Zeleneč. Podařilo se získat necelých 6000,- Kč. Zájem o koupi kytičky vysoce převýšil počet, který jsme měli k dispozici. DĚKUJEME VŠEM, kdo přispěli a těšíme se na příští rok.

V týdnu od 2. do 6. května škola uspořádala soutěž tříd o „chodící třídu“. Nejméně žáků přistižených při příjezdu autem až ke škole měly třídy 1.A,4.B a 7. Děkujeme žákům 9. třídy, kteří tvořili mobilní hlídky a těšíme se, že v příštím roce bude chodících  ještě mnohem víc!

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky dubnových úloh: A 1.B, 2.D, 3.C, 4.D; B 1.A, 2.E, 3. E, 4.C

 

Klásek Počtář- zadání na květen

A

1
2 1
 
 1. Vyplň prázdná políčka tabulky, v každém řádku a sloupci se čísla 1,2, a 3 vyskytují právě jednou. Kolika způsoby můžeš tabulku doplnit?

(A) 1                (B) 2                 (C) 3                (D) 4                (E) 5

 

 1. Iva rozstříhala papír tvaru čtverce s obvodem 20 cm na dva obdélníky. Obvod jednoho z obdélníků je 16 cm. Určete obvod druhého obdélníku.

(A) 8 cm            (B) 9 cm             (C) 12 cm             (D) 14 cm             (E) 16 cm

 

 1. Na 3 stromech je 60 vran, z 1. stromu jich odletělo 6 pryč, z druhého 8 a ze třetího 4 vrány. Teď je na všech stromech stejný počet vran. Kolik jich sedělo na 2. stromě na začátku?

(A) 26                   (B) 24                   (C) 22                  (D) 21                    (E) 20

 

 1. Které písmeno v posloupnosti písmen KLOKANKLOKANKLOKAN… bude na 2 007 místě?

(A) A                    (B) K                    (C) L                       (D) N                   (E) 0

 

B

 1. Ela slaví 10. narozeniny. Její maminka je čtyřikrát starší. Kolik let bude mamince, když bude Ela dvakrát starší než dnes?

(A) 40                  (B) 50                  (C) 60                   (D) 70                    (E) 80

 

 1. Z dvojmístného čísla vytvoříme číslo čtyřmístné tak, že číslice napíšeme ještě jednou vpravo ve stejném pořadí. Kolikrát bude nové číslo větší než původní?

(A) 100krát        (B) 101krát       (C) 1000krát        (D) 1 001krát        (E) 10krát

 

 1. 5 celých čísel je rozmístěno po obvodu kruhu tak, že součet žádných 2 ani 3 sousedních čísel není dělitelných třemi. Kolik z těchto čísel je dělitelných třemi?

(A) 0                   (B) 1                (C) 2                    (D) 3                (E) nelze určit

 

 1. Dan, Oto, Ivo a Tom- každý dělá právě jeden ze sportů: fotbal, volejbal, judo a karate. Dan nedělá míčové hry, judista Oto se kamarádí s fotbalistou. Co je pravda?

(A) Dan hraje volejbal        (B) Oto je fotbalista         (C) Ivo hraje volejbal        (D) Tom dělá karate                (E) Dan dělá judo

 

Zdroj: Matematický klokan

1 2 3 9

Odběr novinek

Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Email *

Téma měsíce

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Schránka důvěry

Archiv

Foto dne

pozvanka 2011_v02.indd OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA