Menu Zavřeno

Školská rada

Pokud chcete zobrazit nebo stáhnout dokument, klikněte prosím na název dokumentu – stahování začne automaticky samo.

Školská rada ZŠ Zeleneč

Členové ŠR

Zástupce rodičů

Ing. Barbora Nová – předsedkyně Školské rady

tel: 777 822 805, email: ziskova@email.cz

Zástupce pedagogů

Ing. Kristýna Laníková

email: kristyna.lanikova@zszelenec.cz

Zástupce obce Zeleneč

Jiří Skřivan – zastupitel, předseda kontrolního výboru

email: jiri.skrivan@zelenec.cz

Funkční období členů Školské rady je tři roky.

 

 

Definice

dle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., zákon ze dne 28. ledna 2009, zákon ze dne 20. prosince 2011

ŠR je orgánem školy, umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zřizuje se na základních, středních a vyšších odborných školách.

ŠR má následující funkce a pravomoci:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na odvolání ředitele,
  10. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Ředitel je povinen umožnit ŠR přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy, chráněné informace zpřístupní v souladu se zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Jednací řád rady

 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠR v roce 2021/2022

Zápis ze školské rady 15.2

Zápis ze školské rady 10.6

Zápis ze školské rady 31.8

Zápis ze školské rady 17.10

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠR v roce 2022/2023

Zápis ze školské rady 23.3.23

Zápis ze školské rady 12.5.23

Zápis ze školské rady 1.9.23

Zápis ze školské rady 2.11.23

Zápis ze školské rady 11.3. 24