Menu Zavřeno

Úřední deska

IMG_0001

 

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás zveme na zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2024/2025. Zápis se, v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, uskuteční v termínech 10. a 11. dubna 2024, vždy od 14:00 do 16:00 hodin v hlavní budově školy na adrese Kasalova 454/1, Zeleneč.

Pozorným přečtením a respektováním všech níže uvedených dílčích kroků předejdete další zbytečné administrativě a dotazování na obou stranách.

Průběh zápisu

Část registrační (probíhá od 12. 2. 2024 do 30. 3. 2024)

 • platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky
 • Zákonný zástupce vyplní kliknutím na tento odkaz ONLINE REGISTRACI, a zároveň si v jednom z kroků rezervace vybere konkrétní termín, kdy přijde spolu s dítětem k zápisu. Potvrzení, včetně registračního čísla přihlášky, mu přijde na e-mail spolu s odkazem pro stažení přihlášky k zápisu.
  • vyplněnou a podepsanou přihlášku k zápisu (vyplnit i podepsat lze i elektronicky) pak nejpozději do 30. 3. 2024 doručí k rukám ředitele školy některou z těchto možností:
   • osobně do kanceláře ředitele školy
   • v zalepené obálce vhozením do označené poštovní schránky u vchodu školy nebo zasláním poštou (rozhodující je datum podání na poště)
   • prostřednictvím datové schránky (ID DS: zarhu5d)
   • e-mailem na adresu zszelenec@zszelenec.cz – POZOR! Tento způsob lze využít POUZE pokud je přihláška podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  • k přihlášce je dále nutné zaslat/doložit:
   • kopii nebo sken rodného listu dítěte
   • u cizinců kopii cestovního pasu a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
   • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s již uděleným odkladem)
   • doporučení školského poradenského pracoviště, případně i odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let, viz níže)
 • Registraci i vyplnění přihlášky lze pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu nechtějí využít online nástrojů, provést i osobně v kanceláři ředitele školy, ideálně v předem domluveném termínu schůzky.

Informace k odkladu školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona, rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (pokud při online registraci zaškrtnete, že žádáte o odklad, odkaz na písemnou žádost Vám přijde v potvrzujícím e-mailu) podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, která bude podložena:

 • doporučujícím posudkem příslušného školského poradenského zařízení a zároveň i doporučujícím posudkem odborného lékaře nebo klinického psychologa

Adresa příslušného školského poradenského pracoviště je:

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje
Sportovní 846/22
101 00 Praha Vršovice
tel.: 281 867 331

web: pppstredoceska.cz
email: prahavychod@pppsk.cz

Dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky o jeden rok, se v následujícím roce musí opět registrovat a dostavit k zápisu. Začátek povinné školní docházky lze odkládat nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Část motivační (ve dnech 10. a 11. 4. 2024)

 • Probíhá ve třídě formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 20 minut. Během této části se projeví věková vyzrálost, sociální zralost a schopnost soustředit se při různých aktivitách. Zákonný zástupce si s sebou přinese svůj OP.

Kdo se k zápisu dostaví

K zápisu se dostaví děti, které nejpozději 31. 8. 2024 dovrší 6. rok věku, a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o 1 rok.

Aby se k zápisu mohlo dostavit dítě narozené v období 1. 9. 2018 až 31. 12. 2018, potřebuje doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Dítě narozené v období 1. 1. 2019 až 30. 6. 2019 pak potřebuje doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a zároveň i vyjádření odborného lékaře. Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí.

 

Kritéria přijetí

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění.

Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 40 žáků. Do prvních tříd základní školy se přijímají děti podle následujících kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu základní školy, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává
 2. děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu základní školy
 3. děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Česká republika

Pořadí přijímaných žáků bude v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. Bude-li možno v rámci jedné skupiny (2 nebo 3) přijmout pouze některé děti, bude mezi nimi v rámci skupiny rozhodnuto losováním. Losování bude veřejné, provede ředitel školy za přítomnosti zástupce ředitele školy a zástupce školské rady. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Zveřejnění výsledků

Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30. 4. 2024 na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě. V případě zájmu je možné jej vyzvednout v kanceláři ředitele školy v termínu 6. – 7. května 2024 v čase od 7:30 do 16:00.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

volby do šk.rady_vyhlášení výsledků

Kandidátní listiny pro volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků Základní školy Zeleneč, okres Praha-východ

Ve stanoveném termínu byla podána 1 kandidátní listina.

scan_081250

 

Vyhlášení voleb do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků Základní školy Zeleneč, okres Praha-východ

Ředitel školy vyhlašuje na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, v platném znění, doplňující volby člena školské rady Základní školy Zeleneč, okres Praha-východ, voleného z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volby do školské rady se budou konat v pátek 13. října 2023 od 16:00 do 18:00 ve vestibulu školy na adrese Kasalova 454. Zeleneč.

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků zašlete poštou na adresu školy, e-mailem (zszelenec@zszelenec.cz), datovou schránkou (zarhu5d) nebo je odevzdejte osobně v kanceláři ředitele školy do pátku 6. října 2023 do 10:00 hod. Formulář pro návrh kandidátů viz Příloha č. 1.

Kandidátní listiny budou zveřejněny od pátku 6. října 2023 14:00 ve vývěsce školy a na stránkách školy.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Členové školské rady budou voleni tajným hlasováním. Voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci) zatrhnou na příslušném hlasovacím lístku nejvýše 1 kandidáta. Takto upravený volební lístek potom osobně vloží do připravené urny. Bude-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

Na základě výsledků hlasování sestaví volební orgán pořadí kandidátů, při rovnosti hlasů bude pořadí stanoveno losem. Za zvoleného člena školské rady je považován kandidát na 1. místě dle hlasování oprávněných osob.

Volební lístky oprávněné osoby (zákonní zástupci žáků školy) v den voleb v místě konání volby, tj. ve vestibulu školy. Voliči před vydáním volebních lístků předloží občanský průkaz (pas) k ověření totožnosti voliče, jeho zletilosti a příslušnosti mezi zákonné zástupce aktuálních žáků školy. Bez těchto náležitostí nelze volit.

Výsledky voleb budou zveřejněny 16. října 2023 do 13:00 ve vývěsce školy a na webových stránkách školy.

Organizací (tj. přípravou i provedením) voleb byl ředitelem školy pověřen přípravný volební výbor ve složení:

 • Mgr. Myrdaczová (předseda)
 • Mgr. Listopadová Havlová
 • Mgr. Ptáčník
 • Bc. Svobodová

 

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 1. 8. 2023, a v souladu se zákonem zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Pro oznámení lze využít formulář, který je součástí směrnice, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Telefon: +420 281 865 059

E-mail: oznameni@zszelenec.cz

Adresa: Kasalova 454, 250 91 Zeleneč

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.