Menu Zavřeno

Informace pro rodiče

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás zveme na zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2024/2025. Zápis se, v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, uskuteční v termínech 10. a 11. dubna 2024, vždy od 14:00 do 16:00 hodin v hlavní budově školy na adrese Kasalova 454/1, Zeleneč.

Pozorným přečtením a respektováním všech níže uvedených dílčích kroků předejdete další zbytečné administrativě a dotazování na obou stranách.

Průběh zápisu

Část registrační (probíhá od 12. 2. 2024 do 30. 3. 2024)

 • platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky
 • Zákonný zástupce vyplní kliknutím na tento odkaz ONLINE REGISTRACI, a zároveň si v jednom z kroků rezervace vybere konkrétní termín, kdy přijde spolu s dítětem k zápisu. Potvrzení, včetně registračního čísla přihlášky, mu přijde na e-mail spolu s odkazem pro stažení přihlášky k zápisu.
  • vyplněnou a podepsanou přihlášku k zápisu (vyplnit i podepsat lze i elektronicky) pak nejpozději do 30. 3. 2024 doručí k rukám ředitele školy některou z těchto možností:
   • osobně do kanceláře ředitele školy
   • v zalepené obálce vhozením do označené poštovní schránky u vchodu školy nebo zasláním poštou (rozhodující je datum podání na poště)
   • prostřednictvím datové schránky (ID DS: zarhu5d)
   • e-mailem na adresu zszelenec@zszelenec.cz – POZOR! Tento způsob lze využít POUZE pokud je přihláška podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  • k přihlášce je dále nutné zaslat/doložit:
   • kopii nebo sken rodného listu dítěte
   • u cizinců kopii cestovního pasu a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
   • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s již uděleným odkladem)
   • doporučení školského poradenského pracoviště, případně i odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let, viz níže)
 • Registraci i vyplnění přihlášky lze pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu nechtějí využít online nástrojů, provést i osobně v kanceláři ředitele školy, ideálně v předem domluveném termínu schůzky.

Informace k odkladu školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona, rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (pokud při online registraci zaškrtnete, že žádáte o odklad, odkaz na písemnou žádost Vám přijde v potvrzujícím e-mailu) podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, která bude podložena:

 • doporučujícím posudkem příslušného školského poradenského zařízení a zároveň i doporučujícím posudkem odborného lékaře nebo klinického psychologa

Adresa příslušného školského poradenského pracoviště je:

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje
Sportovní 846/22
101 00 Praha Vršovice
tel.: 281 867 331

web: pppstredoceska.cz
email: prahavychod@pppsk.cz

Dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky o jeden rok, se v následujícím roce musí opět registrovat a dostavit k zápisu. Začátek povinné školní docházky lze odkládat nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Část motivační (ve dnech 10. a 11. 4. 2024)

 • Probíhá ve třídě formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 20 minut. Během této části se projeví věková vyzrálost, sociální zralost a schopnost soustředit se při různých aktivitách. Zákonný zástupce si s sebou přinese svůj OP.

Kdo se k zápisu dostaví

K zápisu se dostaví děti, které nejpozději 31. 8. 2024 dovrší 6. rok věku, a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o 1 rok.

Aby se k zápisu mohlo dostavit dítě narozené v období 1. 9. 2018 až 31. 12. 2018, potřebuje doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Dítě narozené v období 1. 1. 2019 až 30. 6. 2019 pak potřebuje doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a zároveň i vyjádření odborného lékaře. Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí.

 

Kritéria přijetí

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění.

Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 40 žáků. Do prvních tříd základní školy se přijímají děti podle následujících kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu základní školy, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává
 2. děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu základní školy
 3. děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Česká republika

Pořadí přijímaných žáků bude v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. Bude-li možno v rámci jedné skupiny (2 nebo 3) přijmout pouze některé děti, bude mezi nimi v rámci skupiny rozhodnuto losováním. Losování bude veřejné, provede ředitel školy za přítomnosti zástupce ředitele školy a zástupce školské rady. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Zveřejnění výsledků

Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30. 4. 2024 na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě. V případě zájmu je možné jej vyzvednout v kanceláři ředitele školy v termínu 6. – 7. května 2024 v čase od 7:30 do 16:00.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce do 30 dnů od zahájení správního řízení.