Menu Zavřeno

Školní knihovna

Řád školní knihovny

Umístění knihovny: budova D, přízemí, boční vchod nebo vchod od šaten

1. Všeobecná ustanovení

Řád stanovuje pravidla provozu školní knihovny při ZŠ Zeleneč. Stanovuje práva a povinnosti uživatelů a podmínky provozu školní knihovny.

2. Provoz školní knihovny

Školní knihovna zajišťuje podporu výchovy, vzdělávání a rozvíjí čtenářskou gramotnost uživatelů.

3. Uživatelé

Uživatelem se může stát každé dítě/zákonný zástupce, bydlištěm v Zelenči a v jeho okolí.
Při první návštěvě je uživatel seznámen s řádem knihovny. Uživatelé jsou současně seznámeni s pravidly bezpečnosti při pobytu v prostorách školní knihovny.

4. Práva a povinnosti uživatel

Uživatel má právo bezplatně si půjčovat knižní publikace, časopisy a DVD,  které jsou v nabídce knihovny.
Uživatel je povinen:

  • udržovat pořádek a klid ve školní knihovně
  • chovat se k vypůjčené literatuře šetrně (do knih se nesmí malovat, podtrhávat v textu či vpisovat poznámky)
  • chovat se ohleduplně k vybavení školní knihovny
  • řídit se pokyny pracovníka knihovny
  • v knihovně není dovoleno jíst a pít

5. Způsoby půjčování

Uživatel knihovny si může půjčit nejvýše 2 knižní publikace. O výjimce může rozhodnout správce knihovny.
Uživatel má právo číst knihy a studovat dostupné dokumenty přímo v prostorách knihovny (v čase, který je uveden v řádu knihovny).
O výpůjčce bude proveden zápis na výpůjční list, který půjčovatel potvrdí svým podpisem. Při vrácení knihy bude opět proveden zápis o vrácení knihy. Uživatel nesmí z knihovny vynášet knihy či dokumenty, které nebyly řádně zaregistrovány.

6. Výpůjční lhůta

Knihy se půjčují na dobu maximálně jednoho kalendářního měsíce ode dne výpůjčky.

7. Další ustanovení

Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat je na vyhrazené místo.
Při zapůjčení knihy je uživatel povinen ji neprodleně prohlédnout. Případná zjištěná poškození je povinen ihned nahlásit správci knihovny.
Nevrátí-li uživatel vypůjčené knihy včas, správce upozorní rodiče.
Ztracenou nebo poškozenou knihu musí uživatel uhradit podle požadavku správce knihovny.
Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má správce právo pozastavit uživateli půjčování.
O výši finanční náhrady za poškozenou či ztracenou knihu rozhoduje ředitelka školy.

Vedoucí školní knihovny: Mgr. Marcela Havelková