Menu Zavřeno

Úřední deska

volby do šk.rady_vyhlášení výsledků

Kandidátní listiny pro volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků Základní školy Zeleneč, okres Praha-východ

Ve stanoveném termínu byla podána 1 kandidátní listina.

scan_081250

 

Vyhlášení voleb do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků Základní školy Zeleneč, okres Praha-východ

Ředitel školy vyhlašuje na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, v platném znění, doplňující volby člena školské rady Základní školy Zeleneč, okres Praha-východ, voleného z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volby do školské rady se budou konat v pátek 13. října 2023 od 16:00 do 18:00 ve vestibulu školy na adrese Kasalova 454. Zeleneč.

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků zašlete poštou na adresu školy, e-mailem (zszelenec@zszelenec.cz), datovou schránkou (zarhu5d) nebo je odevzdejte osobně v kanceláři ředitele školy do pátku 6. října 2023 do 10:00 hod. Formulář pro návrh kandidátů viz Příloha č. 1.

Kandidátní listiny budou zveřejněny od pátku 6. října 2023 14:00 ve vývěsce školy a na stránkách školy.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Členové školské rady budou voleni tajným hlasováním. Voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci) zatrhnou na příslušném hlasovacím lístku nejvýše 1 kandidáta. Takto upravený volební lístek potom osobně vloží do připravené urny. Bude-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

Na základě výsledků hlasování sestaví volební orgán pořadí kandidátů, při rovnosti hlasů bude pořadí stanoveno losem. Za zvoleného člena školské rady je považován kandidát na 1. místě dle hlasování oprávněných osob.

Volební lístky oprávněné osoby (zákonní zástupci žáků školy) v den voleb v místě konání volby, tj. ve vestibulu školy. Voliči před vydáním volebních lístků předloží občanský průkaz (pas) k ověření totožnosti voliče, jeho zletilosti a příslušnosti mezi zákonné zástupce aktuálních žáků školy. Bez těchto náležitostí nelze volit.

Výsledky voleb budou zveřejněny 16. října 2023 do 13:00 ve vývěsce školy a na webových stránkách školy.

Organizací (tj. přípravou i provedením) voleb byl ředitelem školy pověřen přípravný volební výbor ve složení:

  • Mgr. Myrdaczová (předseda)
  • Mgr. Listopadová Havlová
  • Mgr. Ptáčník
  • Bc. Svobodová

 

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 1. 8. 2023, a v souladu se zákonem zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Pro oznámení lze využít formulář, který je součástí směrnice, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Telefon: +420 281 865 059

E-mail: oznameni@zszelenec.cz

Adresa: Kasalova 454, 250 91 Zeleneč

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.