Menu Zavřeno

Družina

Vážení rodiče,

ve školním roce 2020-2021 je umístěna ranní a koncová družina v budově Mstětická – vchod zahradou. Žáci obdrží přihlášku do ŠD, kterou je třeba vyplnit a druhý den odevzdat příslušné vychovatelce školní družiny.

Nabízíme umístění Vašeho dítěte ve školní družině během školních prázdnin ( týká se to podzimních,pololetních a velikonočních prázdnin ) a ředitelského volna.Školní družina je v provozu od 7.00 – 16.00 hodin při minimálním počtu 10 a více dětí v prostorách ranní a koncové ŠD v budově Mstětická.

Školní jídelna pro školní děti nevaří.

Pokud budete mít o tuto službu zájem,je NUTNÉ napsat lísteček se jménem dítěte,třídou,dobou příchodu a odchodu do družiny,kdo dítě vyzvedne a hlavně lístek opatřete podpisem rodičů.Tento lístek prosím odevzdejte vychovatelkám ve školní družině nejpozději 14 dní před prázdninami/ředitel.volnem.Poté budete písemně informováni,zda bude ŠD v provozu.

Zájem je závazný,proto je nutné přihlášené dítě v případě nemoci či jiné důvodné absenci omluvit.

Pokud tak rodiče neučiní,ztrácí možnost nahlásit své dítě na následující prázdniny nebo řed.volno.

 

 

Vnitřní řád školní družiny

 

– platnost od 12. 10. 2020 – 30.6.2021

 

Práva povinnosti účastníků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s ped. pracovníky.

 1. Odevzdat vyplněnou přihlášku. Dodržovat dobu pobytu podle záznamu rodičů.
 2. O nepřítomnosti účastníka informuje vychovatelku třídní učitel/učitelka. Nepřítomnost účastníka je zaznamenána do třídní knihy školní družiny.
 3. Změny v přihlášce musí rodiče nahlásit příslušné vychovatelce. Telefonické změny jsou nepřípustné.
 4. Účastník nesmí v žádném případě opustit školní družinu bez dovolení vychovatele.
 5. Za účastníka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 6. Po odchodu účastníka ze školní družiny za něj přebírá odpovědnost jeho zákonný zástupce.
 7. Účastníci se chovají zdvořile vůči všem dospělým i ostatním účastníkům. Slušně zdraví.
 8. Účastník se ve školní družině řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny.
 9. Do školní družiny není dovoleno nosit cenné předměty nebo větší částky peněz.
 10. Ve školní družině je zakázáno používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení ke hrám a dalším činnostem, které se neslučují s plánovaným programem školní družiny.
 11. Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, před všemi formami tělesného a duševního násilí.
 12. Účastník má právo na pomoc ze strany vychovatelky.
 13. Zákonný zástupce účastníka má právo být informován o chování svého dítěte ve školní družině.
 14. Zákonní zástupci účastníka mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se účastníka.
 15. Přijetí do školní družiny není nárokové. O přijímání účastníků rozhoduje ředitelka školy, přednost mají žáci nižších ročníků.
 16. Při mimořádném nebo předčasném uvolnění účastníka žádáme předem písemnou omluvenku s datem a podpisem zákonného zástupce. Jinak nebude účastník uvolněn.
 17. Školní družina realizuje svoji výchovně vzdělávací činnost podle schváleného školního vzdělávacího programu. Umožňuje účastníkům i přípravu na vyučování.

Provoz a vnitřní režim školní družiny.

 1. Po příchodu do školní družiny si účastníci odloží a jdou do určené místnosti. Aktovky si ukládají ve třídě. Dodržují hygienické návyky.
 2. Účastníci jsou zařazeni do devíti oddělení. Dvě jsou umístěna v budově Školní 2, sedm oddělení je v budově Kasalova 454 a Mstětická 1031. Účastníci využívají prostory školní zahrady s herními prvky a prostory tělocvičny školy.
 3. Pitný režim a obnova pomůcek je placeno z dobrovolných darů rodičů.
 4. Po skončení vyučování si účastníky přebírá od vyučujících vychovatelka školní družiny. Vyzvedávací časy:

MSTĚTICKÁ                                                         ŠKOLNÍ

 1. a) po obědě – 12.00, 12.50 hodin                       a) po obědě – 13.00 hodin
 2. b) 13.30 hodin                                                   b) 15.00 hodinách
 3. c) 15.00 hodin                                                  c) koncová ŠD 15.00 – 17.00 hodin
 4. d) koncová ŠD 15.00 – 17.00 hodin

Účastníky nelze vyzvedávat v čase, kdy probíhá řízená činnost (13.30 – 15.00 hodin).

 1. Není-li účastník vyzvednut ze školní družiny do 17.00 hodin, kontaktuje vychovatelka zákonné zástupce účastníka nebo osoby pověřené k vyzvedávání. Pokud je tento postup bezvýsledný, kontaktuje pracovníka OSPOD, pracovníka Oddělení sociálních věcí MěÚ, Policii ČR.
 2. Zákonní zástupci budou vyzváni k řešení situace s ředitelkou školy, pokud opakovaně opožděně vyzvedávají účastníka ze školní družiny.
 3. Do školy mají zákaz vstupu osoby vykazující známky požití alkoholu. Pokud budou tyto známky vykazovat zákonní zástupci/osoby pověřené vyzvedáváním, bude škola informovat pracovníka OSPOD.
 4. Pro tento školní rok je školní družina otevřena ráno od 6.45 hodin do 7.40 hodin v budově Mstětická a Školní. Začátek odpolední části provozní doby družiny se řídí rozvrhem v daném školním roce. Nejdříve od 11.40 hodin. Konec odpolední části provozní doby družiny je v 17.00 hodin.
 5. V době ředitelského volna nebo prázdnin (podzimních, pololetních, velikonočních) lze účastníka přihlásit do školní družiny. Podmínkou provozu ŠD je ale minimální počet zájemců 10 a více účastníků. Zákonný zástupce písemně požádá o tuto skutečnost sám, v předstihu 14 dnů. Poté bude písemně vyrozuměn o provozu školní družiny.Při tomto provozu není zajištěno stravování účastníků.
 6. Pokud účastník odchází po obědě, jeho pobyt ve škole končí rozvrhem hodin. Po vyučování odchází na oběd s vyučujícím a po obědě sám ze školy (platí pro Kasalovu)

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků:

 1. Po ukončení vyučování vychovatelka převezme přihlášené účastníky od učitelů zapsané do školní družiny. Zákonní zástupci si účastníka přejímají od vychovatelů ve smluvených hodinách. Účastníci z vyšších ročníků přecházejí do školní jídelny a školní družiny samostatně.
 2. Nevolnost nebo poranění hlásí účastníci neprodleně vychovatelce.
 3. Ve školní družině jsou si účastníci rovni, proto mají žít s ostatními v přátelství. Ochotně pomáhají svým kamarádům a mladším dětem. Vznikne-li spor, požádají o pomoc vychovatelky k jeho vyřešení.
 4. Každé oddělení má stanoven svůj pitný režim dle svých potřeb a možností.
 5. V oddělení je stanoven maximální počet 29 a 30 účastníků (dle hygienických norem). Při vycházkách mimo areál školy je stanoven       maximální počet 25 účastníků.

Podmínky zacházení s majetkem školy:

 1. Před odchodem domů zanechá po sobě pořádek a rozloučí se.
 2. S inventářem her a zařízením zachází opatrně. Vypůjčené hry před vrácením urovná a

překontroluje. Dojde-li k poškození, čestně to ohlásí.

 1. Na hřišti a zahradě používá ke hraní vymezené prostory, neláme zeleň a odpadky odhazuje do

košů.

Pravidla pro hodnocení účastníků:

 1. Účastníky vedeme k sebehodnocení i k společnému rozboru činností, nehodnotíme jen celkový

výsledek, ale i snahu, píli a přístup.

Formy hodnocení: ústní pochvaly a drobné materiální odměny.

 1. Za nedodržování a soustavné porušování vnitřního řádu školní družiny mohou být účastníci

potrestáni oznámením zákonným zástupcům, případně vyloučením.

Vyloučení účastníka ze školní družiny:

 1. Za porušování vnitřního řádu školní družiny.
 2. Za chování ohrožující ostatní účastníky.

 

Barbora Šimonová                                                                          Mgr. Bc. Jana Malá

vedoucí vychovatelka                                                                           ředitelka školy

Přihláška k zájm.vzděl2_