Menu Zavřeno

Družina

Vážení rodiče,

ve školním roce 2020-2021 je umístěna ranní a koncová družina v budově Mstětická – vchod zahradou. Žáci obdrží přihlášku do ŠD, kterou je třeba vyplnit a druhý den odevzdat příslušné vychovatelce školní družiny.

Nabízíme umístění Vašeho dítěte ve školní družině během školních prázdnin ( týká se to podzimních,pololetních a velikonočních prázdnin ) a ředitelského volna.Školní družina je v provozu od 7.00 – 16.00 hodin při minimálním počtu 10 a více dětí v prostorách ranní a koncové ŠD v budově Mstětická.

Školní jídelna pro školní děti nevaří.

Pokud budete mít o tuto službu zájem,je NUTNÉ napsat lísteček se jménem dítěte,třídou,dobou příchodu a odchodu do družiny,kdo dítě vyzvedne a hlavně lístek opatřete podpisem rodičů.Tento lístek prosím odevzdejte vychovatelkám ve školní družině nejpozději 14 dní před prázdninami/ředitel.volnem.Poté budete písemně informováni,zda bude ŠD v provozu.

Zájem je závazný,proto je nutné přihlášené dítě v případě nemoci či jiné důvodné absenci omluvit.

Pokud tak rodiče neučiní,ztrácí možnost nahlásit své dítě na následující prázdniny nebo řed.volno.

 

Vnitřní řád školní družiny ZŠ Zeleneč 2020 -2021

 1. Školní družina je v provozu celý týden od 6.45 do 7.40 a od 11,40 do 17,00 hod.
 2. O přijímání žáků rozhoduje ředitelka školy, přednost mají žáci nižších ročníků.
 3. Rodiče své dítě písemně přihlásí k pravidelné docházce a napíší její rozsah a způsob odchodu žáka do zápisového lístku.
 4. Při mimořádném nebo předčasném uvolnění žádáme předem písemnou omluvenku s datem a podpisem jednoho z rodičů, jinak nebude žák uvolněn.
 5. Za bezpečnost žáka v ŠD odpovídá vychovatelka družiny. Nepřítomnost žáka je zaznamenána v třídní knize ŠD.
 6. Po skončení vyučování si žáky přebírá od vyučujících vychovatelka ŠD. Vyzvedávací časy:

MSTĚTICKÁ                                                             ŠKOLNÍ

a) po obědě – 12.00, 12.50 hodin                           a) po obědě 13.00 – 13.15 hodin

b) 13.30 hodin                                                             b) 15.00 hodin

c) 15.00 hodin                                                             c) koncová ŠD 15.00 – 17.00 hodin

d) koncová ŠD – 15.00 – 17.00 hodin

Děti nelze vyzvedávat v čase, kdy probíhá řízená činnost ŠD – 13.30 – 15.00 hodin.

 1. Přijetí do školní družiny není nárokové.
 2. ŠD realizuje svou výchovně vzdělávací činnost podle schváleného školního vzdělávacího programu. Umožňuje žákům i přípravu na vyučování.
 1. Žáci se v družině chovají slušně a dbají všech pokynů vychovatelky. Řídí se školním řádem a vnitřním řádem ŠD, který je vyvěšen v učebně. Bez dovolení neopouštějí prostor ŠD.
 2. Žák udržuje v družině čistotu a pořádek. Šetrně zachází se školním majetkem, který používá k zájmovým činnostem. Vypůjčené hry před vrácením urovná a překontroluje. Dojde-li k poškození, čestně to oznámí.
 3. Nevolnost nebo poranění ihned hlásí žáci vychovatelce ŠD.
 4. Do ŠD není dovoleno nosit cenné předměty nebo větší částky peněz.
 5. Žáci odcházejí ze ŠD v doprovodu rodičů nebo samostatně podle sdělení v zápisovém lístku.
 6. Pokud žák odchází po obědě, jeho pobyt ve škole končí rozvrhem hodin. Po vyučování odchází na oběd s vyučujícím a po obědě sám ze školy. Pro tyto žáky neplatí zápis v zápisním lístku.
 7. V době ředitelského volna nebo prázdnin (podzimních, pololetních, velikonočních) lze žáka přihlásit do ŠD. Podmínkou provozu ŠD je ale minimální počet zájemců 10 a více žáků.

Zákonný zástupce písemně požádá o tuto skutečnost sám, v předstihu 14 dní. Poté bude písemně vyrozuměn o provozu ŠD. Při tomto provozu není zajištěno stravování dětí.

 1. Za nedodržování vnitřního řádu ŠD lze žáka ze ŠD vyloučit.

Přihláška k zájm.vzděl2_

platnost od 2. 9. 2020 do 31.8.2021                                                     Mgr. Jana Malá, ředitelka školy