Menu Zavřeno

Kariérko

 

 

Přihlášky na SŠ

V pondělí 17.2.2023 dostanou žáci, oproti podpisu, 2 vyplněné přihlášky (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat).

Žádám o kontrolu vyplněných údajů. V případě nutné opravy některého z údajů mě obratem kontaktujte. Údaje: adresa trvalého bydliště, střední školy a obory budou vyplněny na základě dodaných podkladů, které žáci odevzdají Mgr. Martině Myrdaczové do 3.2.2023 (žáci přinesou na lístku napsané: příjmení, název školy, název oboru, adresa škol).

Aby byly přihlášky platné, je nutné abyste je vy i žáci doplnili osobními údaji, podpisy a nechali je potvrdit praktickým lékařem o způsobilosti ke vzdělání.

Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu (po předchozím informování kariérového poradce Mgr. Martin Myrdaczovou ).

Obě přihlášky jsou stejné, včetně pořadí škol. Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Je dobré sledovat www stránky středních škol, kde jsou aktuální informace.

Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění v okresních a krajských kolech olympiád apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do 1. 3. 2023.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Ten žáci devátých ročníků obdrží oproti podpisu k pololetnímu vysvědčení.

Uchazeči o studium na víceletých gymnáziích obdrží zápisový lístek až po potvrzení přijetí na vybranou školu, tzn. po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek víceletým gymnáziem – konec dubna/květen. Zápisové lístky nelze vydávat dříve.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě a poplatku 100 Kč.

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání SŠ

 

Další důležité dokumenty:

2022 - Přijímací řízení pro uchazeče s SVP
2022 - Sdeleni o terminech
2022_Celková informace k přijímacímu řízení na SŠ
Deset-kroku-pred-rozhodnutim_SŠ