Menu Zavřeno

Školské Poradenské Pracoviště

Školské poradenské pracoviště ZŠ Zeleneč

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám touto cestou poskytli základní informace o Školním poradenském pracovišti na ZŠ Zeleneč – okres Praha východ a zároveň Vás požádali o Váš souhlas s poskytováním poradenských služeb Vašemu dítěti a souhlas s uchováváním osobních dat.

Poradenské služby na škole jsou poskytovány v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. (Školský zákon), s vyhláškou č. 197/2016 Sb., a s vyhláškou 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Poradenské služby nabízí:

 • Výchovná poradkyně a vedoucí školního poradenského pracoviště – Ing. Anna Preclíková
 • Školní psycholožka – Mgr., Ing. Petra Hrdličková
 • Metodik prevence – Ing. Jana Dresselová
 • Garant vzdělávání nadaných – Ing. Kristýna Laníková
 • Kariérová poradkyně – Mgr. Martina Myrdaczová
 • Speciální pedagog – Hana Donátová

Níže naleznete více informací ke každé složce školního poradenského pracoviště

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1) Výchovná poradkyně a koordinátorka Školního poradenského pracoviště – Ing. Anna Preclíková

Kontakt: anna.preclikova@zszelenec.cz

Konzultační hodiny:  každé pondělí od 11.30 do 13.30, vždy po předchozí domluvě

Výchovný poradce poskytuje služby v oblasti pomoci studentům se styly učení, výchovnými, studijními, vztahovými problémy apod., odborně pomáhá při integraci studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (mj. cizinců).

Činnost výchovného poradce:

 • Spolupracuje s ostatními pedagogy a je jim metodickou oporou při naplňování vzdělávacích cílů při práci se žáky s SVP.
 • Koordinuje činnost ŠPP ZŠ Zeleneč.
 • Předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším učitelům, poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole, řeší kázeňské problémy, záškoláctví, komunikuje s OSPOD, poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, pečuje o studenty-cizince, spolupracuje s metodikem prevence, školní psycholožkou, speciálním pedagogem a koordinuje činnost ŠPP ZŠ Zeleneč.

 

2) Školní psycholožka: Mgr., Ing. Petra Hrdličková

Kontakt: petra.hrdlickova@zszelenec.cz

Konzultace: každé pondělí, vždy po předchozí domluvě

Na jakoukoli konzultaci je vždy důležité se předem objednat, aby byl zaručen dostatečný časový prostor a klid pro rozhovor. Školní psycholožka poskytuje poradenské služby žákům, rodičům (zákonným zástupcům) a metodické a poradenské služby pedagogům.

Konzultace s žáky se mohou týkat:

 • osobních, příp. rodinných problémů
 • tématu učení (styly učení, hygiena učení, organizace učení)
 • vztahových témat (adaptace na kolektiv, vztahy se spolužáky apod.)

Konzultace s rodiči mohou mít podobu rozhovoru nad:

 • chováním dětí a prospěchem
 • jakýmikoli dalšími tématy, která souvisejí se vzděláváním a vývojem dětí (např. zdravotní problém, rodinná situace apod.)

Mimo konzultační činnosti realizuje školní psycholožka na škole:

 • diagnostickou činnost (oblastech – třídního klimatu a práce se třídou, předcházení školního neúspěchu, vztahových problémů v kolektivu)

Souhlas, který můžete níže svým podpisem podat, má spíše charakter informativní (rodiče seznamuje s činností školního psychologa na škole a s nabídkou činnosti školního poradenského pracoviště). V případě diagnostické činnosti, poskytování konzultací nad výsledky z diagnostiky nebo při zahájení souvislé poradenské činnosti cílené na určitý problém Vás školní psycholožka bude žádat o podpis tzv. Informovaného souhlasu, ve kterém bude podrobně stanoveno, o jakou činnost se jedná. Mezi činnosti, které nepodléhají poskytnutí tohoto informovaného souhlasu, patří:

 • krizová intervence (ve třídě či s jednotlivci)
 • anonymní dotazníková šetření
 • náslechy školní psycholožky ve vyučování

Školní psycholog pracuje v souladu s profesionálními normami a dodržuje Etický kodex školních psychologů. K citlivým údajům má přístup ve škole pouze osoba školního psychologa, informace z vyšetření, zprávy o studentech apod. jsou uchovávány na bezpečném místě (uzamykatelná pracovna ) tak, aby byla zaručena jejich ochrana před nepovolanými osobami.

 

3) Metodik prevence – Ing. Jana Dresselová

Kontakt: jana.dresselova@zszelenec.cz

Konzultace: dle domluvy

Školní metodik prevence působí zejména v oblasti prevence sociálně patologických jevů a primární prevence.

 • Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
 • Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.
 • Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy.

 

4) Garant vzdělávání nadaných  – Ing. Kristýna Laníková

Kontakt: kristyna.lanikova@zszelenec.cz

Konzultace: dle předchozí domluvy

Garant vzdělávání nadaných žáků se věnuje především:

 • zajišťování spolupráce s Mensou ČR
 • metodické podpoře pedagogů při systematické práci s nadanými a koordinaci této činnosti
 • vyhledávání a zprostředkování informací o mimoškolních aktivitách, kterým by se žáci mohli věnovat;
 • konzultacím s vedením školy, dalšími členy ŠPP ZŠ Zeleneč a členy pedagogického sboru o vytvoření optimálních podmínek pro žáky tak, aby mohli rozvíjet své nadání
 • spolupráci s členy ŠPP za účelem diagnostiky, poradenství a nastavení individuálních vzdělávacích plánů pro nadané
 • rozvoji vzdělávací a výchovné nabídky pro nadané a podpora nadání v rámci školy
 • komunikaci problematiky podpory nadání s odbornými pracovníky školy a vedením školy
 • komunikaci problematiky podpory nadání vůči zákonným zástupcům žáků.

 

5) Kariérová poradkyně – Mgr. Martina Myrdaczová

Kontakt: martina.myrdaczova@zszelenec.cz

Kariérová poradkyně poskytuje poradenství v oblasti volby dalšího studia žáků ZŠ.

 • skupinové programy kariérového poradenství
 • kariérové a profesního poradenství v oblasti volby
 • zaštiťuje administrativní úkony spojení s přihlašováním žáků na SŠ, včetně vystavování zápisových lístků
 • vede archiv evidence zápisových lístků
 • vede přehled hlavních podkladů jednotlivých žáků pro výběr oboru

 

6) Speciální pedagog – Hana Donátová

Kontakt: hana.donatova@zszelenec.cz

Konzultace: dle předchozí domluvy

Konzultační a poradenská setkání pro rodiče i žáky.

Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přímá pedagogická práce se žáky školy v rámci pedagogické intervence či předmětu speciálně pedagogické práce.

Spolupráce s pedagogickými pracovníky školy.

 

Pro všechny zaměstnance ve Školním poradenském pracovišti platí, že s veškerými důvěrnými a citlivými informacemi pracujeme v souladu s platnou a účinnou právní úpravou – zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů účinného od 25. 5. 2018 (známého jako GDPR)

Generalni souhlas final