Menu Zavřeno

Jak na střední školu

Pro uchazeče o studium na střední škole

platí termín odevzdání informací do ředitelny školy do 21.2.2020. Je možné přinést již vyplněnou přihlášku s 1. stranou, nebo pouze na papíře napsané dvě adresy střední školy a obory, na které se žák ( žákyně) hlásí. Přihláška bude poté vytištěna ze systému dvakrát jako stejnopis, podepsána a orazítkována. Pokud přinese žák předvyplněnou přihlášku, zapíše ŘŠ známky a přihlášku také podepíše a orazítkuje. Zároveň s přihláškami dostane žák ( žákyně) evidovaný zápisový lístek, který uplatní po vykonání zkoušek.Zpět do ředitelny donese v co nejkratším termínu potvrzení o převzetí dokumentů.
vyhlaska_353_pro_info – Informace  o přijímacím řízení – nová vyhláška.
V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně 2 přihlášky ( na každé přihlášce se uvádí obě vybrané školy a obory ve stejném pořadí). Přihlášku podává zákonný zástupce žáka
do 1. března 2020.
Termíny přijímacích zkoušek : 1. termín : 14. dubna 2020- čtyřleté obory
16. dubna – šestileté a osmileté obory
. termín : 15. dubna – čtyřleté obory
17. dubna – šestileté a osmileté obory
POZVÁNKA
pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 14 dní před termínem konání. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

ROZHODNUTÍ
Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna. Podle výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

ODVOLÁNÍ
pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Doporučuji reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přjímacího řízení. O rozhodnutí odvolacího řízení rozhoduje krajský úřad do 30 dnů.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
ZL slouží k potvrzení úmyslu stát se studentem příslušného oboru vzdělávání – odevzdá se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Základní informace

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Základní principy jednotné zkoušky

    • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. • V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů. Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona). • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy do 31. ledna 2020. Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a jednotné testy z roku 2017, které naleznete v záložcehttps://www.cermat.cz/index.php
      Testová zadání k procvičení. • Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání. • V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. • Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.       o Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.       o Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

 

 

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání – ve formátu PDF

Školský zákon č. 561/2004 Sb. – ve formátu PDF

Metodické doporučení ministra školství k přijímacímu řízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – ve formátu PDF